Family Login:

Sarah Jane Polk

Obituary for Sarah Jane Polk

January 24, 1928 - November 10, 2020
Clemson, South Carolina | Age 92

Sympathy Gifts